X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

الدرس الثالث : درس سوم عربی ۱

الدرس الثالث : درس سوم  عربی ۱

الدرس الثالث : درس سوم
التلمیذُ المثالی: دانش آموز نمونه

کلمه ها و ترکیب های تازه :
اَسِف : متأسفم
الرخیص :‌ارزان
الْأخْدیة : کفش
السّجادة : قالیچه
اِسْتَقْبََلَ :‌استقبال کرد
علّقَ : آویخت
اِسْتَیْقَظَ : بیدار شد
غداً :‌فردا
أصْبَحَ : شد، گردید
المثالی : نمونه، الگو
اَقْبَلَ : روی آورد
الْمحرْقة : سوزان
اتْعقد : برگزار شد
الأسْوةَ :‌نمونه
الأنیقة : شیک
تَوَضّأ : وضو گرفت
الْبائع : فروشنده
الْمُسترحیّة :‌نمایش نامه
بائع الصّحف : روزنامه فروش
مَنِحَ –َ : بخشید
الباهظ : گران
النّذیر : هشدار دهنده
الْبشیر : بشارت دهنده
الوسام : نشان
تکامَلَ : تنبلی کرد
هیّأَ : ساخت ، آماده کرد
الثّمن : قیمت
ثَمْنُه باهظ : قیمتش گران است
حبّب : خوشایند ساخت  قواعد درس سوم
معرفی باب تفعُّل : تفاعُل ، افتعال ، انفعال ، استفعال

 

اولین صیغه ماضیاولین صیغه مضارعمصدرحروف زائد
تَفَّعَلَیَتَفَعَّلُتَفَعُّلْت - ع
تعلمیتعلمتعلمت - ل
تَفاعَلَیَتَفاعَلُتَفاعُلت - ا
تواضعیتواضعتواضعت - ا
افْتَعَلَیَفْتَعِلُافتعالا - ت
احترمیحترماحتراما - ت
انْفَعَلَیَنْفَعِلُانفعالا - ن
انجمدینجمدانجمادا - ن
استَفْعَلَیَستَفْعِلُاستفعالا - س - ت
استخرجیستخرجاستخراجا - س - ت


  برای ساختن فعل امر : ابتدا حرف مضارع (ت) را از سر فعل مضارع مخاطب بر می داریم سپس در صورت نیاز بر سر فعل همزه می آوریم. آنگاه حرکت همزه را مشخص می کنیم و در پایان از آخر فعل نون یا ضمه را حذف می کنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث)

تَتَعلّمُ --> تَعَلّمْ
تتواضَعُ --> تواضَعْ
تَحْتَرِمُ --> احْتَرَمْ
تَسْتَخْرِجُ --> اِسْتَخْرِجْ
   تمرین اول :
1- عیّن الصحیح علی حسَبَ النّصْ
بر اساس متن صحیح را معین کن :

1. انعقدت الحمْلةُ لتعیین التلمیذ النّاجح .
جشن برای تعیین دانش آموزان موفق تعیین شد- صحیح

2.التلمیذُ المثالی یَشْتَغِلُ بالدراسة و بَیْع الصّحفُ
دانش آموز نمونه به درس خواندن و روزنامه فروشی مشغول است- صحیح

3. الذی یَدْرُسُ و یَعْمَلُ لا یُمْکِنُ له النّجاحُ
کسی که درس می خواند و کار می کند موفقیت برای او ممکن نیست- غلط

4. الذی یَجْمَعُ العملَ و الدّراسة یَعْرِفُ قیمة الوقْت
کسی که کار و درس خواندن را جمع می کند ارزش وقت را می داند- صحیح
   2– اِکْمل الفراغ مناسبا للضمیر
جای خالی را با ضمیر مناسب پر کن

 

 همهنهمابابانتماانتنانتم
ماضی(ض ع ف)اِستضعفوااِستَضعفنَاِستضعَفااستفعالاِستضعفتمااِستَضعفْتناستضعفتم
مضارع(ع ر ض)یَتعارضونیتعارضنَیَتعارضانِتفاعلتتعارضانتَتعارضنَتتعارضون
امر(ع ل م)___تَفعلتَعَّلماتَعلمنتعلموا


  4 – عین الصحیح : صحیح را معین کن

1 – لا یَسْتَسْلِمُ الأحرارُ للظُّلم
انسانهای آزده در برابر ظلم ....
تسلیم نشدند
تسلیم نمی شوند
نباید تسلیم شوند

2 – یا ایّهاالنبیُّ، جاهد الکفّار و المنافقینَ ....
ای پیامبر با کافران و منافقان .....
جهاد کردن
جهاد می کنی
جهاد کن

3– تعلّمُ حُسْنَ الاستماعِ کما نَتعلّمُ حسُِنَ الحدیث
خوب گوش کردن را ....... همان طور که خوب صحبت کردن را
بیاموز – آموختی
می آموزی – آموختی
بیاموز – می آموزی
   پرتوهای قرآنی :
الف) با توجه به معنی فعل های زیر ترجمه ایات را کامل کنید . نوع و صیغه و مصدر فعل های تعیین شده را بنویسید.
تکبر (تکبر ورزید)
اسْتکبَرَ (سرکشی کرد)
کبّر (بزرگداشت داشت)

1. سَأَصْرِفُ عن آیاتی الذیّن یتکبّرون َ فی الارض بغیْر الحقّ
به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می ورزند از آیاتم روی گردان خواهم ساخت.
نوع :مضارع - صیغه: جمع مذکر غایب - مصدر: تکبُّر

2 – اسْتکبَرَ هو و جُنودُهُ فی الارض بغیْر الحق (قصص 39)
او و سپاهیانش به ناحق در زمین سرکشی کردند
نوع : ماضی - صیغه: مفردمذکر غایب - مصدر اسکتبار

3 – یا ایُّها المدبر، قُمْ فَاَنْذرْ و رَبُّکَ فکَبّر (مدثر 1- 3)
ای جامه در سر کشیده ، برخیز و بیم ده و پروردگارت را بزرگ دار.
نوع : امر - صیغه : مفرد مذکر مخاطب مصدر: تکبیر
   ب – دو آینه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید :
فاسْتغْفروُا لِذنوُبُهمْ و مَنْ یَغْفِرَُ الذّنوبَ الاّ الله . (آل عمران / 35)
پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد

فسَبّحْ بحَمْدِ ربّکَ و اسْتَغفِرْهُ انّهُ کانَ توّابا ( نصر /3)
پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که در بسیار توبه پذیر است
سؤال :

1- تفاوت میان غفرو اسْتغفر از جهت معنی چیست؟
غفر یعنی ، آمرزید در حالی که استغفر یعنی آمرزش خواست

2 - تفاوت میان غفّر و استغفر از جهت معنی چگونه است؟
غفر ثلاثی مجرد و استغفر ثلاثی مزید است
   تستهای کنکوری درس سوم :

1- ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟ الف) اسْتقبَلَهُ المدیرُ بحفاوةٍ . - مدیر به گرمی از استقبال کرد
ب) نحنُ اَجتمعْنا هنا لتکریم تلمیذٍ مثالیّ .- ما برای بزرگداشت دانش آموزی نمونه در این جا جمع شده ایم.
ج) هلْ تعْرفین بائعَ الصّحفِ؟- آیا روزنامه فروشی را می شناسی؟
د) هیّأ نفْسَهُ للذّهابُ - خودش برای رفتن آماده شد

2 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟الف) النّاجح :‌موفق
ب) علّقَ : معلق ماند
ج) الوسام : مدال
د) عُنُق : گردن

3 - ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟الف) تکامَلَ : تنبلی کرد
ب) الصُّحُف : روزنامه ها
ج) الرّخیص : گران
د) المسرحیّه : نمایش نامه

4 – کدام گزینه از باب تفاعل است؟الف) انْتخبْ
ب) یشْتَغِلُ
ج) یَتکاسَلونَ
د) تتأمّلُ

5 – کدام گزینه از باب انفعال است؟الف) اسْتکْبَرَ
ب) اجْتَمعنا
ج) یَتساقَطُ
د) یَنْبَسِطُ

6 – کدام گزینه از باب افتعال است ؟الف) یَسْتَمعُ
ب) کفّر
ج) ینْقلِبُ
د) اَرْسَلْنا

7 – کدام گزینه از باب تفعل است ؟الف) اسْتغْفروا
ب) سبّح
ج) أنْذِر
د) تتقدّمُونَ

8- کدام گزینه از باب استفعال است ؟الف) یتحدثانِ
ب) یَسْتکبرونَ
ج) یَفْتَخِرُ
د) اکْتَسبْنا

9 – کدام گزینه فعل امر مفردند که مخاطب از تقدّم است؟الف) اقدّمْ
ب) تقدّمْ
ج) قدَّمْ
د) تَقدّمی

10 – کدام گزینه فعل امر مثنی مؤنث مخاطب از تقابَلَ است؟الف) تقابلا
ب) تقابَلوا
ج) قابلا
د) اقابلا

11 – کدام گزینه فعل ماضی مفرد مؤنث غایب از احْتَملَ است؟الف) احْتَمِلْتَ
ب) احْتملا
ج) احْتَمِلَتْ
د) احْتَملْنَ

12- کدام گزینه فعل مضارع منفی مفرد مذکر غائب از انْقلب است؟الف) لا یَنقَلِبُ
ب) لا نَنْقَلِبُ
ج) ما یَنْقَلِبُ
د) لا یَنقَلِبانِ

13 – کدام گزینه فعل امر جمع مذکر مخاطب از استَقْبَلَ است؟الف) اسْتَقْبلوُا
ب) اسْتَقْلِبوا
ج) اِسْتَقْبِلْنَ
د) اسْتَقْبِلی

14 – کدام گزینه ثلاثی مزید است؟الف ) رَجَعوا
ب) یَشْعرون
ج) اعتَمدَ
د) طرَفْتُمْ

15 – کدام باب سه حرف زاید دارد؟الف) استفعال
ب) تفعل
ج) انفعال
د) تعامل
 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)