عربی دبیرستان

دانلود فایل پاورپوینت نمودار آموزش اعداد عربی

نمودارها وسیله ای مناسب برای آموزش و  طبقه بندی اطلاعات است و از آنها برای ساده و ملموس کردن موضوعات گوناگون استفاده می‌شود و از آنجایی که مبحث اعداد در زبان عربی برای  خیلی ها مبحثی پیچیده است، استفاده از نمودار کمک فراوانی در تسهیل یادگیری آن می کند. چرا که با تقسیم بندی مطالب جلوی خیلی از اشتباهات  که ناشی از اشتباه کردن و خلط در قواعد است  را می گیرد.

در این پست از عربی برای همه می توانید نمودار آموزش اعداد عربی را که بصورت فایل پاورپوینت است دانلود کنید. برای اجرای آن به پاورپوینت 2007 یا بالاتر نیاز دارید.

این نمودار  توسط دوست عزیزم استاد مصطفی اللهیاری و به زبان عربی تهیه شده است.


دانلود از سرور پرشین گیگ

دانلود از سرور پارسا اسپیس


ناقص

ناقص :

( قاعده ی خصوصی : ) ناقص ثلاثی مجرّد دارای یک قاعده ی خصوصی است و آن این است که :

امر و مضارع مجزوم آن در صیغه های { ۱، ۴ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ } که علامت رفع ، ضمّه ی لام الفعل است ، خود لام الفعل می افتد .

 

جریان قواعد عمومی اعلال در ناقص نیز تغییرات زیادی ایجاد می کند ، از این رو بعضی از اقسام آن را صرف می کنیم :

الدُّعاء ( الدَّعوَة ) ( خواندن و دعوت کردن ) ناقص واوی از باب فَعَلَ یَفعُلُ است :

ماضی معلوم :

دَعَا ، دَعَوَا ، دَعَوا ، دَعَت ، دَعَتَا ، دَعَونَ ، دَعَوتَ ، … ، دَعَونا .

مضارع معلوم :

یَدعُو ، یَدعُوَانِ ، یَدعُونَ ، تَدعُو ، تَدعُوَانِ ، یَدعُونَ ،

{ ص۴۷ } تَدعُو ، تَدعُوَانِ ، تَدعُونَ ، تَدعِینَ ، تَدعُوَانِ ، تَدعُونَ ،

أَدعُو ، نَدعُو

امر معلوم :

لِیَدعُ ، لِیَدعُوَا ، لِیَدعُوا ، لِتَدعُ ، لِتَدعُوَا ، لِیَدعُونَ ،

اُدعُ ، اُدعُوَا ، اُدعُوا ، اُدعِی ، اُدعُوَا ، اُدعُونَ ،

لِأَدعُ ، لِنَدعُ

ماضی مجهول :

دُعِیَ ، دُعِیَا ، دُعُوا ، دُعِیَت ، دُعِیَتَا ، دُعِینَ ، دُعِیتَ ، … ، دُعِینَا .

مضارع مجهول :

یُدعَی (بخوانید : یُدعا) ، یُدعَیَانِ ، یَدعَونَ ، تُدعَی ، تُدعَیَانِ ، یُدعَینَ ،

تُدعَی ، تُدعَیَانِ ، تُدعَونَ ، تُدعَینَ ، تُدعَیَانِ ، تُدعَینَ ،

أُدعَی ، نُدعَی .

امر مجهول :

لِیُدعَ ، لِیُدعَیَا ، لِیُدعَوا ، لِتُدعَ ، لِتُدعَیَا ، لِیُدعَینَ ، لِتُدعَ ، … ، لِنُدعَ .

 

الرَّمی ( پرتاب کردن ) ناقص یائی از باب فَعَلَ یَفعِلُ است :

ماضی معلوم :

رَمی (رَما) ، رَمَیَا ، رَمَوا ، رَمَت ، رَمَتَا ، رَمَینَ ، رَمَیتَ ، … ، رَمَینَا .

مضارع معلوم :

یَرمِی ، یَرمِیَانِ ، یَرمُونَ ،  تَرمِی ، تَرمِیَانِ ، یَرمِینَ ،

تَرمِی ، تَرمِیَانِ ، تَرمُونَ ، تَرمِینَ ، تَرمِیَانِ ، تَرمِینَ ،

أَرمِی ، نَرمِی .

امر معلوم :

لِیَرمِ ، لِیَرمِیَا ، لِیَرمُوا ، لِتَرمِ ، لِتَرمِیَا ، لِیَرمِینَ ،

اِرمِ ، اِرمِیَا ، اِرمُوا ، اِرمِی ، اِرمِیَا ، اِرمِینَ ،

لِأَرمِ ، لِنَرمِ .

ماضی مجهول :

رُمِیَ ، رُمِیَا ، رُمُوا ، رُمِیَت ، رُمِیَتَا ، رُمِینَ ، رُمِیتَ ، … ، رُمِینا .

{ ص۴۸ }

مضارع مجهول :

یُرمَی ، یُرمَیَانِ ، یُرمَونَ ، تُرمَی ، تُرمَیَانِ ، یُرمَینَ ،

تُرمَی ، تُرمَیَانِ ، تُرمَونَ ، تُرمَینَ ، تُرمَیَانِ ، تُرمَینَ ،

أُرمَی ، نُرمَی .

امر مجهول :

لِیُرمَ ، لِیُرمَیَا ، لِیُرمَوا ، لِتُرمَ ، لِتُرمَیَا ، لِیُرمَینَ ، لِتُرمَ ، … ، لِنُرمَ .

 

پرسش و تمرین ۱۴

۱- امر معلوم یَـبکِی و یَعلُو ، و امر مجهول یَخلُو و یَجرِی را صرف کنید .

۲- ماضی و مضارع های زیر را صرف کنید :

بَدَأَ یَبدُو ، مَشَی یَمشِی ، مَحا یَمحُو .

قواعد عربی ۳ عمومی

قواعد عربی ۳ عمومی ( تجربی ریاضی )  

 

برای دانلود کلیک کنید  

 

 

دانلود

1 2 >>