عربی دبیرستان

طرح درس ( عربی 2تجربی )

طرح درس ( عربی 2تجربی  ) درس  چهارم تهیه وتنظیم : امیر عباس جعفری دبیر عربی  دبیرستان‌معلم. شهرستان جوانرود

نام درس :

عربی  2

موضوع درس : درس چهارم

(اعراب تقدیری )

هدف کلی درس :

آشنایی با انواع  اعراب اسم  ( اعراب تقدیری )

مدت جلسه

45

طراح :

امیر عباس جعفری

عناوین فرعی یا رئوس مطالب

هدفهای جزئی

هدفهای رفتاری

حیطه و سطح

الف: آشنایی با لغات ومفاهیم تازه

  ..............

ب: شناخت انواع اسم از نظر حرف آخر

 ................

ج: آشنایی با سه نوع اسم مقصور-منقوص- واسم مضاف به یای متکلم

 ................

 د:تشخیص اعراب این نوع اسمها در میان جملات وبیان آن

 .................

 

1 - دانش آموز با معنی لغات و اصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود.

2 - دانش آموز معنی جملات  را بفهمد.

3 - دانش آموز به اهمیت آشنایی با انواع اسم از نظر حرف آخر پی ببرد

  4-دانش آموز بتواند اسمهای منقوص –مقصور – مضاف به یای متکلم را درمیان اسمهای دیگر جدا کند .

5-  دانش آموز بتواند این یه نوع اسم را از همدیگر تشخیص بدهد

6- آشنایی  دانش آموز با خصوصیت های این سه نوع کلمه

 7 – آگاهی  دانش آموز به تفاوت اسمهای مبنی با این کلمات

8 – آشنایی با اعراب هرکدام از این کلمات در حالات رفع ،نصب و جر

 

 

پس از پایان آموزش از دانش آموز انتظار می رود، با توجه به محتوای درس در کتاب ادبیات1 و مطالب مطرح شده در کلاس درس بتواند:

1- متن درس را بدون غلط بخوانند .

2- لغات و اصطلاحات جدید درس را بیان کند.

3- عبارات دشوار را معنی کنند .

4- انواع  اسم را از نظر حرف آخر تشخیص دهد  

5- اسم های  منقوص ،مقصور واسم مضاف به یای متکلم را در میان اسمها ی دیگر بشناسد  . 

6- تعریف هرکدام از موضوعا ت عنوان شده (اسم های  منقوص ،مقصور واسم مضاف به یای متکلم) را بداند .

7- تفاوت  این نوع کلمات را با کلمات مبنی بداند ( تفاوت اعراب محلی وتقدیری )

8- تشخیص اعراب کلمات با توجه به نقش آنها در جملات .

9-تفاوت منقوص با مقصور را بداند ودرمیان اسمها آنها را از هم جدا کند .

10-  تشخیص اعراب اسم منقوص  در حالت نصب و بیان ظاهری بودن اعراب آن در این حالت .

11-  تشخیص وبکار بردن  اعراب اسم نقوص در حالتی که بدون ال تعریف بیاید ( حذف یاء واضافه شدن تنوین کسره به آن)

12- تغییر اسم مقصور درصورتی که خالی از ال تعریف بیاید ( الف آخر اسم مقصور به تنوین فتحه تبدیل می شود .)

13-  انواع اعراب تقدیری را در متن درس پیدا کنند ونوع آن را بیان نمایند .

14-تمرینات درس را به خوبی پاسخ دهد .

 

 

 

1- شاختی - کاربرد

2- شناختی - دانش

3- شناختی - درک و فهم

4-شناختی - درک و فهم

5-دانش – درک وفهم

6-شناختی - کاربرد

 

7-دانش

 

8- دانش- تجزیه وتحلیل  

 9-شناختی – تجزیه وتحلیل

 10-تجزیه وتحلیل – کاربرد

 11- تجزیه وتحلیل –کاربرد-شناختی

 

12- تجزیه وتحلیل –کاربرد-شناختی

 

13-شناختی - دانش

14- ترکیب

 

 

 

پیش بینی رفتار ورودی

ارزشیابی  با تشخیص

فعالیت های آموزشی

روش یا روشهای تدریس

فعالیت معلم ( تدریس)

فعالیت دانش آموزان( تجارب یادگیری)

دانش آموز باید با  اعراب  ونشانه های اعراب واعراب ظاهری ، انواع آن واعراب محلی آشنا         باشد  .

1- انواع اعراب های بیان شده را توضیح دهد .

2- اعراب ظاهری ونشانه های آن را بیان کند

3- انواع اعراب ظاهری ( اصلی وفرعی )رابیان کند .

4- چند نمونه اسم های معرب ومبنی را بیان نماید .

5- اسم های غیر منصرف را تشخیص دهد .

6- نشانه های نصب ، رفع ، جزم وجر را بگوید .

- شروع کلاس، نام و یاد خداوند، سلام و احوالپرسی از دانش آموزان

- حضور و غیاب و بررسی علل غیبت و دقت در حالات روحی و روانی دانش آموز و بررسی محیط کلاس

- اجرای ارزشیابی

تشخیصی برای سنجش رفتار ورودی

- گروه بندی دانش آموزان

-  بیان مطالب مهم دروس گذشته .

ارائه چند نوع اسم  ودرخواست از دانش آموزان برای گروه بندی این نوع اسم ها

اعطای امتیاز به گروه برتر وتشویق گروهای دیگر

 تصحیح گروه بندی انجام شده توسط دانش آموزان .

نام گزاری این گروهها به اسمهای ( منقوص ، مقصور ،مضاف به یای متکلم )

- تعریف این نوع اسمها وبیان خصوصیت های  ظاهری هر نوع گروه توسط دانش آموزان با راهنماییی معلم 

- هدایت دانش آموزان  برای شناخت انواع اسم وتشخیص  هرکدام در میان جملات  .

 - بیان تفاوت این کلمات با کلمات  مبنی ونوشتن چند مثال از این اسمها در میان جملات ودرخواست از دانش آموزان جهت پیدا کردن  نقش این    کلمات در جمله .

نتیجه گیری توسط دانش آموزان در خصوص عدم ظاهر شدن اعراب این سه نوع اسم در میان جملات  مانند کلمات مبنی 

بیان این مطلب با کمک دانش آموزان که  این سه نوع کلمه معرب می باشند  اما اعرابشان ظاهر نمی شود وبه صورت تقدیری آنان را منصوب ، مرفوع یا مجرور می نامیم .

- بیان نوع تغییر  اسم منقوص و مقصور بدون وجود ال تعریف

-  بیان ظاهری بودن اعراب اسم های منقوص در حالت نصب ( با ال یا بدون ال تعریف )

- جمع بندی مطالب مطرح شده در کلاس

- معرفی چند کتاب در خصوص   مطالب ارائه شده

-ثبت فعالیت های فردی وگروهی  در حین تدریس.

- توجه کردن و پاسخ دادن به سلام و احوالپرسی معلم

- توضیح علل غیبت و مشکلات دانش آموزان غایب

- پاسخ دادن به سؤالهای معلم

- همکاری و اظهار نظر فعالانه در کلاس

- مطالعه دقیق متن و عبارتهای تازه

- بحث و مذاکره با اعضای گروه در زمینه مطالب مطرح شده

- اظهار نظر و قضاوت در زمینه ی مسائل مطرح شده

- انجام تمرینهای ارائه شده در زمینه قواعد ولغات تازه

- تفکر، خلاقیت، استفاده از روش بدیعه پردازی

- تفکر انتقادی و قضاوت در فرآیند بحث گروهی

- بیان مواضع و طرز تلقی خود با استفاده از روش اعضای تیم

- اصلاح مواضع خود یا انتخاب گزینه نگرشی نهایی با توجه به بحث کلاس براساس دلایل روشن

- خلاصه کردن درس

- مطالعه کتابهای غیر درسی در زمینه مطالب ارائه شده

 

روش فعال یا رویکرد همیاری

 

روش بدیعه پردازی جهت ایجاد فرصت خلاقیت در دانش آموزان

 

روش کارآرایی تیم جهت همکاری دانش آموزان و ایجاد فرصت برای تفکر و مشورت

 

روش روشن سازی طرز تلقی برای رسیدن به اهداف نگرشی

 

روش پرسش و پاسخ

 

روش مباحثه، روش ایفای نقش

 

روش توضیحی

 

 

 

 

  

رسانه ها و وسایل آموزشی مورد نیاز

ارزشیابی پایانی

فعالیت های تکمیلی

معلم،  کتاب عربی 2، کتابهای معرفی شده غیر درسی، تخته سیاه، گچ، تخته پاک کن ،  کامپیوتر . ویدئو پروژکشن .  نرم افزار طراحی شده .

به صورت کتبی یا شفاهی انجام خواهد شد:

1. لغات و اصطلاحات جدید

2. انواع اسم های که اعرابشان تقدیریست نام ببرید

3.  اسم منقوص را تعریف کنید  وبرای آن مثال ذکر کنید

4.  اسم مقصور را تعریف کنید وبرای آن مثال ذکر کنید

5. اسم مضاف به یای متکلم چگونه اسمی است وبرای آن مثال بیاورید .

6. در میان  اسمهای داده شده  اسمهای منقوص ، مقصور ومضاف  به یای متکلم را جدا کنید :

7. نوع اعراب کلماتی  که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید .

8.  الاعراب والتحلیل الصرفی :

و00.

متن درس  چهارم  ( جمال العلم )را بخوانید  وانواع اسم های منقوص ، مقصور ومضاف به یای متکلم را بیابید  واعراب آنها را بنویسید . تمرینات درس را پاسخ دهید .

 

طراحی هندسی کلاس:

 

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) ، اگر صندلی باشد به شکل هندسی U طراحی می شود و اگر میز و نیمکت باشد به صورت آزمایشگاهی

 

گروههای یادگیری در کلاس :

 

گروههای یادگیری را با استفاده از کارتهای رنگی به شکل نا همگن تقسیم می کنیم ( یعنی قوی وضعیف باهم در یک گروه قرار گیرند ) تعداد هر گروه بستگی به توجه به  تعداد دانش آموزان موجود در کلاس قابل تغییر است

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)