عربی دبیرستان

معنای حروف جر و کاربرد آنها

▪ معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله عبارتند از :

بـ = به ، بوسیله ، با (این حرف برای قسم نیز به کار می رود ) مانند باللهِ = به خدا قسم ، کتبتُ بالقلمِ = با قلم نوشتم ، اِذهب بِسلام = برو به سلامت ، ذهبتُ بهِ الی البیت = او را به خانه بردم .

گاهی حرف جر «ب» بصورت «از» ترجمه می شود ؛ مثال :

تتزیَّنُ الارضُ باللباس الاخضَرِ و العیونُ تَتَمتَّعُ بها : « زمین با جامه ی سبز تزیین می شود و دیدگان از آن لذت می برد ».

ادامه مطلب

معنای حروف جر و کاربرد آنها

▪ معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله عبارتند از :

بـ = به ، بوسیله ، با (این حرف برای قسم نیز به کار می رود ) مانند باللهِ = به خدا قسم ، کتبتُ بالقلمِ = با قلم نوشتم ، اِذهب بِسلام = برو به سلامت ، ذهبتُ بهِ الی البیت = او را به خانه بردم .

گاهی حرف جر «ب» بصورت «از» ترجمه می شود ؛ مثال :

تتزیَّنُ الارضُ باللباس الاخضَرِ و العیونُ تَتَمتَّعُ بها : « زمین با جامه ی سبز تزیین می شود و دیدگان از آن لذت می برد ».

ادامه مطلب

مواردی که باید در تحلیل صرفی گفته شود

در اسم ها:

1 – اسم

2 – عدد اسم ( مفرد – مثنی – جمع )

3 – نوع یا جنسیت اسم ( مذکر – مؤنث )

4 – جامد و مشتق بودن

( در صورت مشتق بودن باید نوع مشتق نوشته شود )

5 – معرفه و نکره

6 – معرب و مبنی

7 – مقصور ، ممدود ، منقوص یا صحیح الآخر بودن

8 – منصرف و غیر منصرف

۹ - متصرف و غیر متصرف بودن

توجه : ضمیر ها جزء اسم ها هستند که با توجه به مبنی بودن نوشتن موارد زیر برای آنها کفایت می کند :

ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 79 >>