عربی دبیرستان

اسامی استفهام

اسامی استفهام یازده تاست که عبارتند از :

ادامه مطلب

افعال معتل

افعال معتل

                                                          

ادامه مطلب

خلاصـه ای از قواعـد أفعال معتـل ثلاثــی مـزیـــد :

خلاصـه ای از قواعـد أفعال معتـل ثلاثــی مـزیـــد  :

ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5