عربی دبیرستان

الدرس العاشر قواعد عربی ۱ درس ۱۰

الدرس العاشر  قواعد عربی ۱ درس ۱۰

درس 10
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست

کلمه ها و ترکیب های تازه :
اعْتمَرَ : به شمار آورد
الرّائد : پیش آهنگ
اغْتنمَ : غنیمت شود
الزّیت : روغن
اغْنی : غنی تر
الشکریاّت : مواد قندی
ضمنَ : ضمانت کرد
البصَلَ : پیاز
الطاقة : نیرو
التانّی : درنگ کردن
عطَفَ : عطوفت به خرج داد
التّطهیر: ضدعفونی کردن
غفّنَ : برهم گذاشت
تقدّمَ : پیشرفت کرد
الفضائلُ : جمع فضیلت
والتّین : انجیر
القیمةَُ الغذائیة : ارزش غذایی
الاعجابَ : شگفتی
اللّبن : شیر
الاملاح : مواد معدنی
المبید : نابود کننده
تربّی : تربیت شد
مکین : صاحب منزلت
الثّقافة ُ : فرهنگ
الثّقافةُ : فرهنگ
الْممرقّباتِ : پرستار
الجنیّ : تازه چیده شده
المنهاج : راه روشن
سبّبَ : باعث شد
الکُرباتُ الحمراء : گلبول قرمز
سبعون : هفتاد
متّغیر : تشخیص داد
الحضارة : تمدن  قواعد درس دهم :

جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن دارد
مبتدا، خبر
1. مبتدا : اسمی که غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صبورُ)
2. خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله را کامل می کند. مانند : (صبور) در جمله المؤمن صبورٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً ( -ٌ یا –ُ ) است.
خبر معمولاً از لحاظ مذکر و مؤنث از مبتدا تبعیت می کند.
جاءَ الطالبُ : فعل و فاعل
الطالبُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می کند.

خبر غالباً به یکی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد (مؤمن صبورٌ)
2. جمله فعلیه (المسلمُ یَصْدقُ)
3. جار و مجرور(النجاةُ فی الصّدق)

اعراب کلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، ....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.
محلی یا محلاً : یعنی کلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته که اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.
مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا کتابٌ
محلاً مرفوع است یعنی این کلمه در محلی و موقعیتی واقع شده که باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است.
   تمرین اول ، درس دهم
1 – اجعل الجملة التالیة فی مکان مناسب من الجدول

1. الحمدالله ِربّ العالمین
2. الرائد لا یکذبُ اهلَه
3. هولاءِ مصابیح الامّة
4. الصدْقُ رآسُ الفضائل
5 – شرف المکان با تمکینٍ
 

الجله الاسمیه
ردیفمبتداخبرنوع خبر
1الحمدللهجار و مجرور
2الرائدلا تکذیب اهلهجمله فعلیه
3هولاءمصابیحمفرد
4الصدقراسمفرد
5شرفبالمکینجار و مجرور


  2 – اجعل الفاعل المبتدا فاعلاً و غیرٌ ما یَلْزمٌ
فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل کن و تغییرات لازم را بده

1. یأمُرُ المؤمنون بالمعروفُ .
مؤمنان امر به معروف می کنند
المؤمنون یأمرُون بالمعروف

2 – یعطفُ الوالدانِ علینا .
پدرو مادر با ما محبت می کنند
الوالدانِ یعطفان علینا

3 - تجتمعُ المَسلماتُ فی المسجد.
زنان مسلمان در مسجد جمع می شوند
المسلماتُ یحْتمعْنَ فی المسجد

4 – المسلمونَ رفعوا اعْلام الحضارة فی العالم.
مسلمانان پرچمهای تمدن را در جهان برافراشتند
رفع المسلمونَ اعلام الحضارة فی العالم
   3 – میّز الخطا فی کلّ عبارةٍ ثم اکتُب الصحیح ...
اشتباه را در هر عبارت مشخص کن و صحیح را بنویس

1 . الغّرةُ لا یحْصِلُ بالتکاسُلِ.
لا تحْصُلْ / عزت با تنبلی بدست نمی آید

2 . المُعلّمٌ انبیاء اللامّة ِ
المعلّمونَ / معلمها پیامبران ملت ها هستند

3 . حُسنُ الخُلقِ من ثمراتِ الأدبِ
حُسْنُ / خوش اخلاقی از ثمرات ادب است

4 . التواضعُ تَرْفعُ قیفة الانسانِ
یَرْفَعَُ / قیفة / فروتنی ارزش انسان را بالا می برد
   5 – اکمل الفراغ فی الاعراب و التحلیل الصّرفی :
جای خالی را در ترکیب و تجزیه کامل کن

العاقل یغْتَنمُ الفرصة فی الحیاة
العاقل :‌اسم ، مفرد - مذکر مشتق ، اسم فاعل، معرب / مبتدا و مرفوع و ... الجملة اسمیه

یغتنم :‌فعل مضارع - للغائب مزید ثلاثی - متعدٍ :‌معرب
فعلٌ : مرفوع و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة فعلّیة ٌ و خبر و مرفوع محلاً

الفرصة ٌ : اسم ، مفرد، مؤنث، جامد، معرب / مفعول و منصوب

فی : حرف جرّ ، مبنی علی السکون

الحیاة : اسم مفرد، مؤنث جار و مجرور ، معرب / مجرور به بحرف جرّ / فی الحیاة :‌جار و مجرور
   پرتوهای قرآنی :
1 – در آیات زیر کلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است. در کدام مرجع توضیحات صحیح دوباره آنها داده شده است.

1. و مااللهُ یُِریدُ ظلماً للعبارْ . (جامد - مشتق)

2. و من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطانا (اسم زمان - اسم مفعول)

3. و مَنْ اَظْلَمَ ممّن افْتری علی الله کذباً (فعل ماضی - اسم تفضیل)
   تست های کنکوری درس دهم :

1- ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌اللهٌ انزل القرآن سعادة البشر : خدا قرآن را برای سعادت بشر فرو فرستاد
ب) الدّائدُ الکذبُ اهلَهُ : راهنما نباید به بستگان دروغ بگوید
ج) الرّطبُ معَ قدحٍ من اللّبن غداءَ کاملُ . خرما با یک کاسه شیر غذای کاملی است
د) اتهربُ القطة ُ من خوفِ فارةٍ : آیا گربه از ترس موش فرار می کند؟

2 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست.
الف)الهدی : ساده
ب) التّطهیر : ضدعفونی کردن
ج) اَغْنی : غنی تر
د) الشّعْب : ملت

3 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) السکریات ، مواد قندی
ب) الطاقة : نیرو
ج) عطَفَ : محبت کرد
د) المُبید : واضح

4 – مفهوم کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌جمله اسمیه جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود
ب) مبتدا اسمی است که غالباً درآغاز جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم
ج) مبتدا و مرفوع است اما خبر منصوب است
د) خبر کلمه یا کلماتی است که غالباض بعد از مبتدا می آید و درباره مبتدا خبری می دهد و معنای جمله را کامل می کند.

5 – کدام گزینه از انواع خبر نیست ؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جار و مجرور
د) مثنی و جمع

6 – الطّالبُ در جمله (الطالبُ جاءَ) چه نقشی دارد؟
الف) فاعل
ب) مفعول
ج) مبتدا
د) خبر

7 – نوع خبر در جمله (الحمدالله رب العالمین) چیست؟
الف) جار و مجرور
ب) مفرد
ج) جمله فعلیه
د) جمله اسمیه

8 – نوع خبر در جمله (الرائدُ لایکذبُ اهْلُهُ ) چیست؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جارو مجررو
د) جمله اسمیه

9 - کدام گزینه جمله (المسلون .... فی المسجد) را کامل می کند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

10 – کدام گزینه جمله ( .... المسلمون فی المسجد) را کامل می کند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

11 – کدام گزینه در مورد تجزیه نغْتنمُ «جمله (العاقلُ نغتنمُ الفرصة فی الحیاة) صحیح نیست؟
الف) فعل مضارع، ثلاثی مزید
ب) ثلاثی مجرد – مبنی
ج) برای مفرد مذکر غایب
د) متعدی – معرب

12 – کدام گزینه در مورد تجزیه الفرصة در جمله (العاقلُ نغتمُ الفرصة فی الحیاة ) صحیح نیست؟
الف) اسم – مفرد
ب) مذکر – مشتق
ج) مؤنث – جامد
د) معرب
 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)