عربی دبیرستان

الدرس السادس عربی ۱

الدرس السادس عربی ۱

درس 6
التّجربة ُ : تجربه

کلمه ها و ترکیب های تازه :
اَخْبر : خبر داد
الْمُسْتشنْفی : بیمارستان
بادرَ : اقدام کرد
المظلّة : چتر
البحْث : جست و جو
النّواحی : جمع ناحیه
جزعَ : بی تابی کرد
الاعزاز : عزت و احترام
لا تَجزعی : بی تابی مکن
البَردْ : سردی
الحصول : دست یافتن
التعلیق : آویختن
الحّروف : دم
الحاذق : ماهر
الذنْب : گوسفند
متأخّراً : دیر
راجع :‌مراجعه کرد
المطر : باران
الفارة : موش
القطع : قطعه ، تکه
قطع اللّحم : تکه های گوشت
القطّة : گربه
الْکحول: الکل
المؤسفة : اسف انگیز
المجلسُ الاستشاری : مجلس مشاوره
المرض : جمع مریض  قواعد درس ششم :

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلوگیری می کند مانند :
(دوستم را دیدم و به او سلام کردم) و به مربی مانند (رأیتُ صدیقی و سلّمتُ علیه) ضمیر دو نوع است:
1. منفصل
2. متصل

1 – ضمیر منفصل : ضمیری است که به صورت مستقل در جمله بکار می رود و به کلمه دیگری تکیه نمی کند مانند :‌هو تلمیذٌ
2 – ضمیر متصل : ضمیری است که در جمله همراه کلمه دیگری می آید و به آن تکیه می کند مانند : هذا کتابُهُ و ذلک دفترُهُ
 

 

منفصلمتصل
نوع اولنوع دومهمراه اسمفقط همراه فعل
وفعل و حرفهمراه ماضیهمراه مضارعهمراه امر
هوایاهُهُکتبیکتب-
هما-هماکتبایکتبان-
هم-همکتبوایکتبون-
هی-هاکتبتْتکتب-
هما-هماکتبتَاتکتبان-
هن-هنَّکتبنَیکتبن-
انتَایاکَکَکتبتَتکتباُکتب
انتما-کماکتبتماتکتباناُکتبا
انتمایاکمکمکتبتمتکتبوناُکتبوا
انتِ-کِکتبتِتکتبیناُکتبی
انتما-کماکتبتماتکتباناُکتبا
انتن-کنکتبتنَّتکتبناُکتبنَ
اناایاییکتبتُاکتبُ-
نحن-ناکتبنانکتبُ-

در این صیغه ها ضمیر مستتر است یعنی پنهان است و خود را نشان نمی دهد
در صیغه اول ماضی و مضارع ضمیر (هُوَ) مستتر است
در صیغه چهارم ماضی و مضارع (هی) مستتر است
در صیغه هفتم مضارع و امر ضمیر (انتَ) مستتر است
در صیغه سیزدهم مضارع ضمیر (أنا) مستتر است
در صیغه چهاردهم مضارع ضمیر (نحنُ) مستتر است. (در این صیغه حرف تْ ضمیر نیست و فقط علامت مؤنث است)
توجه :‌هنگام اتصال فعل به ضمیر (ی) حروف (ن) میان آن دو آورده می شود اسم این (ن) نون وقایه است.
مانند : علّمَ + ی --> علّمنی
اُنْصُرْ + ی --> اُنْصرُنی
یَنْصُرُ + ی --> یَنْصُرُنی
نون وقایه برای نگهداری حرکت آخرفعل تغییر نکند
   تمرین اول : اکمل الفراغ جای خالی را پر کن
هوَ شکرَ ربّهُ - هُما شکراً ربّهما - هُمْ شکروا ربّهُم
هی شکرتْ ربّها - هما شکَرتا ربّهما - هنَّ شکرْنَ ربهنَّ
انتَ ........(1) - انتما .......(2)ِ ربّکما - انتُم تشْکرونَ ......(3)
انتَ ......(4) ربّک - .....(5) تشکران ربّکما - ......(6) تشْکرْنَ ربکُنّ
اُشْکر ربّکَ - .........(7) - .........(8)
.........(9) - اُشکرا َربّکما - ...........(10)

(1)تَشْکُرُ ربّکَ
(2)تشکرانِ
(3)ربّکُم
(4)تشکرینَ
(5)انتما
(6)انتنّ
(7)اُشکروا ربّکما
(8)اُشْکروا ربّکمْ
(9)اشکری ربّک
(10)اُشْکُرْنَ ربکُنّ
   تمرین دوم :
اکمل الباء و الجحیم وفْقَ مجموعة «أ» : ( ب و ج) را مانند مجموعه (ا) کامل کن

هوَ ناجحٌ
هی ناجحة
هُما ناجحان
ِ هُما ناجحتان
هُم ناجحون
هنَّ ناجحاتٌ
هو مجتهد
هی مجتهدة
هما مجتهدان
هُما مجتهدتان
هُمْ مجتهدون
هنّ مجتهداتٌ
   3 – اکمل الفراغ المناسب (منفعل اوْ متصل )

الْمطر ، الْمَطرُ: باران ، باران
البَرْد ! الْبردُ : سرما ! سرما!
ماذا اَفْعلْ یا ربّ ؟ سأذْهبُ الی بیت الفارة . ای پروردگار من ، چه کار کنم ؟ به خانه موش خواهم رفت.
هی تطْرُقُ الباب . او در را می زند ؟
مَنْ انتِ ؟ تو کیستی ؟ انا القطةُ من گربه هستم
ماذا تطْلبین ؟ چه می خواهی ؟ اُطْلُبْ مساعدتکَ تفضّلی ، ادْخُلی ، بفرمائید داخل شوید کیفَ ؟ انا لا اُقْدرُ ؟ چگونه ؟ من نمی توانم
اِصْبری قلیلاً . اندکی صبر کن . انتِ تقدرین . تو می توانی
هکذا ، ادخلی ، اینطور داخل شود .
اُمّا :‌اما
ذنبی، ذنْبی : دُمَمَ ، دمُمَ
بعد َ لحظات ِ . بعد از چند لحظه ، تُرجِعُ الفارةُ مِنْ بیتها بالمطلة
و هما تجلسان تحت المظلة . و آنها زیر چتر می نشینند
   4 – اُکتب الکلمات التالیة مع ضمیر «الیاء» :

علّمُ :‌علّمنی
بِ : بی
معلّم : مُعلّمی
اُکرَمَ : اکرمنی
یَنْصُرُ : ینصُرنی
قَلَمْ : قلمی
   پرتوهای قرآنی :
الف) نوع ضمایر مشخص شده را در آیات زیر تعیین کنید . سپس ترجمه ی ایات را کامل کنید.

1.(ایّاک نعْبُدُ و ایّاکَ نستعین)
منفصل -منفصل
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.

2 . (نحْنُ نقُصُّ علیک اَحْسنَ القصص)
منفصل- متصل
یا نیکوترین سرگذشت را بر تو حکایت می کنم

3.یا ایّها النّاسُ اعْبدُوا ربّکُمْ الذّی خلَقَکُمْ
متصل - متصل- متصل
ای مردم پروردگارتان را که شما را آفریده است، پرسش کنید
   تستهای کنکوری درس ششم :

1- ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اُطْلبُوهُ باعزازٍ و اکرام : او را با عزت و احترام بخواهید
ب) رَجعُ الفارةُ من بیتها بالمظلّة : موش چتر را از خانه اش می آورد
ج) لماذا لا تُبادرون بنباء المستشفی ؟ چرا به ساختن بیمارستان اقدام نمی کنید؟
د) لا یقدرُ الاطباءُ معالجة هولاءِ المرضی : پزشکان نمی توانند این مریض ها را معالجه کنند

2 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) القطع :‌تکه ها
ب) الکهول : کهن سال
ج) القطّة : گربه
ج) المؤسف : تأسف بار

3 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الحُصول علی : دست یافتن
ب) اَخْبَرَ : خبر داد
ج) النواحی : محله ها
د) جَزَعَ :‌مجازات کرد

4- کدام گزینه منفصل است؟
الف) انْتُما
ب) تُنَّ
ج) کُما
د) تُما

5 – کدام گزینه ضمیر متصل است؟
الف) أنت َ
ب) انتِ
ج) کُنَّ
د) نحْنُِ

6 – کدام گزینه هم ضمیر منفصل و هم ضمیر متصل است؟
الف) هُ
ب) هُمْ
ج) ها
د) نَحْنُِ

7- کدام گزینه ضمیر متصل فاعلی است؟
الف) ها
ب) هُ
ج) کَ
د) تُ

8 – کدام ضمیر هم در ماضی و هم در مضارع و هم در امر می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

9 – کدام ضمیر همراه اسم و فعل و حرف می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

10 – ترجمه کدام ضمیر همیشه همراه (را) می آید؟
الف) ایّاهُ
ب) اَنْتُنَّ
ج) نَحْنُ
د)هُمْ

11 – کدام گزینه (مفرد مذکر مخاطب) است؟
الف) اَشْکروا ربّکُما
ب) اُشْکُروا ربّکمْ
ج) اُشکُرْ ربّک
د) اُشکری ربّکِ

12 – کدام گزینه (جمع مذکر غایب) است؟
الف) هُوَ شکرَ ربّهُ
ب) هُما شکراَ ربّهُما
ج) هُمْ شکروا ربّهُمْ
د) هُنَّ شکْرنَ ربّهنّ

13- کدام گزینه (متکلم وحده) است؟
الف) هو یَشْکُر ربّهُ
ب) هی تشْکُرُ ربّهما
ج) نَحْنُ نُشکر ربّنا
د) انا اَشْکر ربّی

14 – کدام گزینه (مفرد مذکر مخاطب نیست)؟
الف) شکرْتَ
ب) شَکرْتِ
ج) اُشْکُر
د) تُشْکُرُ

15 – کدام گزینه جمع مؤنث نشیط است؟
الف) نشیطون َ
ب) نشیطانِ
ج) نشیطات
د) نَشیطة
 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)