عربی دبیرستان

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 >

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 >

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 >

کارگاه ترجمه درس اول :

در ترجمه توجه به نکا ت زیر- که در سا ل های قبل خوانده ایم

ضروری است.

1 - ا سمیه یا فعلیه بودن جمله

2- فعل و صیغه ی آ ن (ما ضی / مضا رع / امر / غا ئب / - مخا طب و متکلم )

3 – ضما یر

4- ا سمهای اشاره

5- سوالی و یا منفی بودن جمله

6- تشخیص فاعل و مفعول

7- تشخیص مفرد یا مثنی ویا جمع بودن ا سمهابا توجه به مطا لب گفته شده غلطها ی ترجمه های زیر را پید ا کنید

1- ( ا کتب لنا فی هذه الد نیا حسنه و فی الآخره =

برای ما در این د نیا وآخرت نیکی را می نویسم

برا ی ما دراین د نیا و اخرت نیکی را بنویس

2-( ارجعی الی ربک ) به سوی پروردگا رتا ن با ز گردید

به سو ی پرور د گا رت با ز گرد

3- ( سیجعل الله بعد عسر یسرا ) خداوند بعد ا ز سختی آسا نی قرا ر دا د

خد اوند بعد ا ز سختی آسا نی قر ار خواهد داد

4-( یسمع الله نداء المظلومین )

صدای مظلومان پیام خدا را می شنود

خدا صدای مظلومان را می شنود

5- (لا تعبدوا الا الله ) عبادت نمی کنید مگر خدا را

عبادت نکنید مگر خدا را

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

اضواء قرآنیه : 1- پا ورقی

با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده جاهای خالی راپرکنید

1- (اخرج منها فانک رجیم ) گفت:از این (مقام)خارج شو که تو رانده شده ای

2-(یخرج منهما اللولو و مرجان) ازهردو(دریا) مروارید و مرجان خارج می شود

3-(لاتکونواکالذین خرجوامن دیارهم بطرا)

مانند کسانی مباشید که ازخانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند

ب: حرکت آخر(اعراب)کلماتی راکه زیرآن ها خط کشیده شده مشخص کنید

1-(جاءالحق وزهق الباطل)

فاعل ومرفوع. فاعل ومرفوع . حق آمد وباطل از میان رفت

2-(انزل الله سکینــه علی رسوله و...)

مرفوع . مفعول ومنصوب . خداآرامش خویش رابرپیامبرش و...فروفرستاد

3-(الله علیم بالضالمین )

مرفوع.مرفوع. خداوندبر(حال) ستمکاران آگاه است

1- در این تحقیق « تاء گرد » به شکل ( ه (ت)) نوشته شده است .

2- در قسمت کارگاه ترجمه جواب صحیح در پرانتز نوشته شده است.

3- در قسمت اضواء قرانیه(ت) زیر جواب صحیح خط کشیده شده است.

کارگاه ترجمه درس دوم:

فعل هایی که در یکی ازباب های(افعال).(تفعیل) به کارمی روند اغلب به صورت متعدی ترجمه می شوند . به عبارت دیگردرهنگام ترجمه نیاز به مفعول دارند.

پاره ای از افعال همراه حرفی به کار می روند که در هنگام ترجمه به فارسی نیازی به ترجمه ی آن حروف نیست.مانند:سخرمن(مسخره کرد).حصل علی(به دست آورد) شعربـ (متوجه شد)

ترجمه ی متن زیر رابخوانیدواصلاحات لازم رادرآن انجام دهید.

التجربه

ارسل رجل ولده ا لی خارج المدینـه لکسب التجارب.فلماخرج الولده من المدینه شاهد ثعلبا مریضا. فوقف مده...وفکر...:(کیف یحصل علی الطعام)؟! فی هذه اللحظه شاهدأسدا معه صید.فلما قرب من الثعلب أکل من الصیدوترک الباقی وذهب!بعد لحظه حرک الثعلب نفسه بصعوبه وقرب من الصید و بدأ بالأکل.فقال فی نفسه: حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

أن الله کفیل بالرزق فلماذا أتحمل المشقـه؟! فرجع الی والده وشرح له القصه. فقال الوالده:یابنی لقدأخطات... فانی قصدت لک حیاه کریمه أنظرالی الاسد!کیف یساعدالأخرین وهوحیوان قوی کما تعلم! ولکن أنظرالی الثعلب...هویننظرمساعده الأخرین...فلیست له حیاه کریمه ...ففهم الولـدوغیـرنظـرته حول الحیاه .

تجربه

مردی فرزندش را برای به دست اوردن تجربه به خارج شهر فرستاد. پس زمانی که فرزندازشهرخارج شدروباه مریضی دیده شد(رادید)پس مدتی درنگ کرد..واندیشید.چگونه برغذا(غذارا) به دست می آورد ؟ دراین لحظه شیری رادیدکه بااوشکاری بود.زمانی که از روباه نزدیک(به روباه نزدیک) شد ازشکارخوردوباقی رارهاکرد وخارج شد(رفت).پس ازلحظه ای روباه به سختی خود راحرکت داده شد (حرکت داد)وبه شکار نزدیک شدوشروع به خوردن کرد.پسرباخودگفت:بی شک خداوندضامن روزی است.پس چرا مشقت وسختی تحمل می کنم؟!نزدپدرش رفت وبرای اوتوضیح داد(داستان را شـرح داد) پدرگفت فرزندم اشتباه می کنی!...من برای توزندگی شرافتمندانه ای رامی خواستم (خواستم).به شیر نگاه می کنم(نگاه کن) به دیگران کمک می کندچگونه(چگونه به دیگران کمک می کند) و همانطور که می دانی او حیوانی قوی است!امابه روباه نگاه کن...!اومنتظرکمک دیگران می باشد... وازاین روبرای اوزندگی شرافتمندانه نیست.پس فرزندمتوجه شدودیدگاه خود(خودرا) پیرامون زندگی عوض شد(عوض کرد).

اضواء قرانیه

الف:درقواعددرس با باب(تفعیل) آشناشدیم اکنون با توجه به ترجمه ی آیا ت در جای خالی از مصدر (تسبیح)(خدا را به پاکی یاد کردن) فعل مناسب قرار دهید:

1- (نحن نسبح بحمدک و نقدس لک).

ما با ستایش تو از تو به پاکی یاد می کنیم و به تقدیست می پردازیم.

2-(یسبحون اللیل والنهارلایفترون)

شبانه روز خداوندرابه پاکی یادمی کنند وسستی نمی ورزد.

3- (فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک)

برآنچه می گویند شکیبا باش وبا ستایش پروردگارت ازاو به پاکی یادکن.

ب :دوآیه زیررا بخوانید و به سوالات پاسخ دهید:

(و بالحق أنزلناه وبالحق نزل) 2-(إنا نحن نزلنا الذکروإناله لحافظون)

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

سوال:

1- تفاوت میان نزل و أنزل از جهت لفظ ومعنی چیست؟

نزل ثلاثی مجردوانزل ثلاثی مزید است.نزل یعنی فرود آمد اما أنزل یعنی فرود آورد

2-تفاوت میان نزل ونزل از جهت لفظ ومعنی چیست؟

نزل ثلاثی مجردو نزل ثلاثی مزید است.نزل یعنی فرودآمد اما نزل یعنی فرود آورد.

کارگاه ترجمه درس سوم:

*گاهی در ترجمه ی فعل های باب تفاعل ومفاعله به آوردن یک(با)نیاز داریم.

*فعل های باب(انفعال) به صورت(لازم)ترجمه می شود.

*فعل های باب(افتعال) و (تفعل) لازم وگاهی متعدی هستند.

*فعل های باب(استفعال)غالبا متعدی هستند.

ترجمه ی زیررا بخوانید و اصلاحات لازم را در آن انجام دهید:

(الشهامه)

سمع الغزال الصغیر کلام الاسعد و الذئب.هما یتحدثان ویتفاخران بقتل الحیوانات والسیطره علی الغابه . عندما رجع الغزال - سأل أمه:یاأماه...! عندمایفتخرالآخرون بقوتهم نحن بماذا نفتخر؟!قالت الأم:نحن تحملنا صعوبه الحیاه بشهامه بین هذه الوحوش سنوات طویله ولکن ما إنهزمنا و ما ترکنا الغابه واکتسبنا رزقنا بین هذه الوحوش...هذا فخرنا یا ولدی! ابتسم الغزال و رفع راسه با فتخار.

شهامت

آهوی کوچک سخن شیروگرگ را می شنود(شنید) آن دو صحبت می کنندوبه کشتن حیوانات و.............

(تسلط برجنـگل) افتخارمی کنند. هنگامی که آهـورفت(برگشت) ازمادرش پرسید:مـادرجان!...موقعی که دیگران به قوت ونیروی خود افتخارمی کنند ما به چه چیزی افتخارمی کنیم؟زمانـی که ازکشتن حیـوانات صحبت می کنند!(-----) مادرگفت : مـا سالهای طولانی سختی و دشواری زندگی را درمیـان ایـن حیوانات وحشی با شهامت تحمـل خواهیم کرد(تحمل کرده ایم) اما فرارکردیم(نکرده ایم) وجنگل را رهاکـردیم

(نکردیم) ورزق و روزی خود رادرمیان این حیوانات وحشی بدست آوردیم...ای فرزندم!این افتخار ماست! آهو خندید و سر خود را با افتخار بلند کرد.

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

أضواء قرآنیه

الف:با توجه به معنی فعل های زیر ترجمه ی آیات را کامل کنید.نوع و صیغه و مصدر فعل های تعیین شده را بنویسید. تکبر(تکبر ورزید) استکبر(سرکشی کرد)کبر(بزرگ داشت)

1- (ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق) .

به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می ورزند از آیاتم روی گردان خواهم ساخت.

نوع : مضارع . صیغه : جمع مذکر غائب . مصدر: تکبر.

2- (إستکبر هو و جنود فی الإرض بغیر الحق ).

او و سپاهیانش به ناحق در زمین سرکشی کردند

نوع : ماضی. صیغه : مفرد مذکر غائب. مصدر : استکبار.

3- ( یا أیها المدثر قم فانذر و ربک فکبر ).

ای جامه در سر کشیده برخیز و بیم ده و پروردگارت را بزرگ دار.

نوع : امر. صیغه : مفرد مذکر غا ئب . مصدر: تکبیر.

ب:دو آیه ی زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید:

(فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله)

پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد.

(فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا)

پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است.

سوال: 1- تفاوت میان غفر و استغفر از جهت معنی چیست؟

غفر یعنی آمرزید ولی إستغفر یعنی آمرزش خواست(طلب آمرزش کرد .)

2 ـ تفاوت میان غفر و إستغفر از جهت لفظ چگونه است؟

غفرثلاثی مجرد ولی إستغفرثلاثی مزید است.

کارگاه ترجمه درس چهارم

* «اسم فاعل » بر انجام دهنده یا دارنده ی حالتی بودن دلالت می کند و معادل آن در فارسی معمولا «صفت فاعلی» است مانند: ناصر : یاری کننده . منذر : بیم دهنده

*صفت فاعلی درزبان فارسی دارای پسوندهایی ازقبیل «نده ــ ا » است .مانند بیم دهنده .دانا.

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

*«اسم مفعول» بر انجام شدن و یا واقع شدن کاری» دلالت می کند و معادل آن درفارسی معمولا «صفت مفعولی » یا« اسم مفعول » است. مانند منصور : یاری شده . محترم : احترام شده .

*درترجمه اسم مفعول گاهی از پسوند«شدن» استفاده می کنیم . مانند مستضعف : ضعیف نگاه داشته شده.

غلطهای موجود درترجمه های فارسی زیرراتصحیح کنید:

1- (قد افلح المومنون...الذین هم عن اللغو معرضون)

مومنان محققا رستگار شدند...کسانی که ازبیهوده دور شده اند(روی گردانند)

2- (مشاوره المشفق الجاهل خطر)

مشورت کننده ی دلسوز نادان شده خطرناک است(مشورت کردن با دلسوزان نادان خطرناک است)

3- (و ما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین)

رسولان راجز بشارت شده(دهنده) وانذارشده(کننده) نمی فرستیم.

4- (العقل مصلح کل امر) عقل اصلاح شده ی (کننده) هرکاری است.

5- (المستضعفون هم وارثون الارض)

ضعیف کنندگان (کسانی که ضعیف نگاه داشته شده اند) همان وارثان زمین هستند.

اضواء قرآنیه

الف: شما با کلمات زیر در متن درس آشنا شدید اکنون هر یک از آن ها را باتوجه به معنی آیات درجای خالی مناسب قرار دهید: المرسلیـن . المکذبیـن . مبشریـن . منذریـن .

1- (فبعث الله النبییـن مبشریـن و منذریـن) .

خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیـم دهنده مبعوث کرد.

2- (فوهب الله لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین)

(پروردگارم) به من دانش و حکمت بخشیـد و مرا ازفرستاده گان قرار داد.

3- (فسیـروا فی الارض فانظروا کیــف کان عاقبهالمکذبیــن)

بنابرایـن در زمیـن حرکت کنیـد و بنگریـد عاقبت تکذیـب کنندگان چگونه بوده است

ب:دو آیـه ی زیـر را بخوانیـد و به سوالات پاسخ دهیـد.

(یا أیها النبی إنا أرسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا)

ای پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیـم دهنده فرستادیم.

(و ما نرسل المرسلیـن الا مبشریـن و منذریـن.

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و بیـم دهنده نمی فرستیم.

سوال ها:

تفاوت میان « شاهد ــ مبشرا » از لحاظ اشتیاق چیست؟

شاهد اسم فاعل ثلاثی مجرد و مبشرا اسم فاعل ثلاثی مزیـد می باشند.

شباهت میـان « مرسلیــن . منذریـن » از چه جهتی است؟

هر دو مشتق ثلاثی مزید و باب افعال می باشند.

کارگاه ترجمه درس پنجم:

*درترجمه ی اسم های مبالغه معمولا ازقیـد « بسیار» استفاده می کنیـم . مانند : غفـار : بسیارآمرزنده

*گاهی میان اسمهای تفضیـل ازلحاظ ظاهری با فعل ماضی باب افعال مشابهت ایجاد می شود. توجه به مفهوم عبارت راهگشای مساله است !

*اگربعد ازاسم تفضیل حرف «من» بیاید به صورت صفت تفضیـلی ترجمه می شود:

أحسن من.. . : نیـکوتراز...

واگرهمراه«من» نیایـد معمولا به صورت صفت عالی ترجمه می شود: أحسن کتاب :

بهترین کتاب . ترجمه ی زیـررا بخوانیـد واصلاحات لازم را درآن انجام دهیـد:

افضل الانسان

دخل وفد من التجارفی مجلس امیر. بدأ فتی ذکی بالکلام نیابـه عن قومـه. فأشـار إلیه الامیر: الیس فی المجلس أکبـر منک؟! عندئـذ قـال الفتـی « العلامه » . بشهامه : أیها الأمیـر! قیمه الانسان بعقله و لسانـه !

حینما رزق الله الانسان عقلا کاملا ولسانا فصیحــا فله فضیلتان . لو کانت قیمه الانسان بسنه لکان فـی هـذه المجلس من هو أحق منک بالحکم... . عندئذ سکنت الأمیر وعجزعن جواب الفتی الصغیـر!

انسان برتر(برتریـن انسان)

هیأتـی ازبازرگانان وارد مجلس امیری شد. جوانی باهوش به نیابت ازیارانش شروع به صحبت کرد. امیربه اواشاره کرد: آیا درمجلس بزرگتر ازتوهستم(تو نیست؟!) در ایـن مـوقع جـوان دانا(بسیاردانا) باشهامت گفت: ای امیر! ارزش انسان به عقل وزبان اوست.موقعی که به انسان عقلی وزبانی فصیح روزی خواهدداد(خدا به انسان عقل کامل وزبان فصیح عطا کند) پس برای اوفضیلت(دو فضیلت)است.اگر ارزش انسان به سن اوباشددرآن(ایِن) مجلس کسی هست که او ازشما به حکومت سزاوارتراست.. درایـن مـوقع امیـرسکوت کرد و از پاسخ(پاسخ جوان کوچک)عاجز ماند!

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

أضوا ء قرآنیـه

الف:در متن درس با « أعلم» آشنا شدید اکنون دیگر مشتقات ازاین ریشه را در آیات زیر مشخص کنید

و نوع و ترجمه ی آن را در مربع ها بنویسید:

1- (إن الله عالم غیـب السماوات و الارض ) . عالم ــــــــ دانا

2- (إنک أنت علام الغیـوب). علام ــــــــ بسیار دانا

3- (و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). معلوم ــــــــ مشخص شده

ب:پس از خواندن آیات زیر به سوالات پاسخ دهیـد:

(و إتخذ الله ابراهیم خلیلا). (و هو اللطیف الخبیر).

معنی کلمه های خط کشیده شده به ترتیب کدام است.

خلیل : دوست بودن دوست دوستی انتخاب می کند

لطیف: مهربانی کرد مهربانی مهربان

خبیر: آگاه أکاه کردن آگاه تر

کارگاه ترجمه درس ششم:

*«ضمیر» یکی از اجزای اصلی جمله است.در تشخیص انواع ضمیر و ترجمه ی صحیح هریک دقت کنیم.

* درتشخیص مرجع ضمایر غایب بسیار دقت کنیم.

*کدامیک از دوترجمه ی ارائه شده ازمتن زیـر رامی پسندیـد؟ چرا؟!

الخلـق الحسـن

لما قرب النبی (ص) من المدینـه أخـذ الناس زمـام الناقـه . فقال النبی(ص): أیها الناس! أترکوا الناقه فهی مأموره فعلی باب دار من وقفت فأنا عنده. فهم ترکوا زمامها وهی ذهبت فی مسیـرها . بعد ساعه دخلت المدینه فوقفت علی دارأبی أیوب الانصاری وهو کان أفقر الناس فی المدینه أتحسرالناس وإنقطعت امالهم!

خلق نیـکو

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

زمانی که پیامبر(ص) به مدینه نزدیک شد مردم عنان شتر راگرفتند.پیامبر(ص)گفت: ای مردم! شتر را رها کنید چه او مأمور است. وبر درخانه ی هرکه توقف کند من نزد او هستم! مردم عنان شتر را رها کردند و شتر به راه خود رفت پس از یک ساعت شتر وارد شهر شد وبر در خانه ی أبی أیوب انصاری ایستاد و او فقیرترین مردم مدینه بود. مردم حسرت و تاسف خوردند و آرزوهایشان قطع شد!

خلق برتر

زمانی که پیامبر(ص) نزدیک شهر شد مردم طناب شتر را به شدت گرفتند. پیامبر(ص) فرمود: ای مردم! شتر راترک کنید زیرا ین مأمور است پس هرکجا ایستاد من نزد او می مانم. مردم شتر را رها کردند وبه راه خود رفتند. پس از چند ساعت مردم وارد شهر شدند وشتر نیز بردرخانه ی أبی أیوب ایستاد و او فقیرترین مردم بود!

ترجمه ی اول را می پسندم زیرا صحیح تر و کامل تر ترجمه شده است.

أضواء قرآنیـه

الف:نوع ضمایر مشخص شده در آیات زیر را تعیین کنید سپس ترجمه ی آیات را کامل کنید.

1- (إیاک نعبد و أیاک نستعیـن). تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییـم.

منفصل . منفصل .

2- (نحن نقص علیک أحسن القصص). ما نیکوتریـن سرگذشت را بر تو حکایت می کنیم .

منفصل . متصل .

3- (یاأیها الناس أعبدوا ربکم الذی خلقکم). ای مردم.پروردگارتان را که شما راآفریده است پرستش کنید

متصل. متصل. متصل.

ب:کدام آیه درباره ی مفهوم زیر سخن می گوید؟!

«گوش فرا دادن به قرآن هنگام تلاوت این کتاب آسمانی.

(و اذ قری القرآن فإستمعوا له و أنصتوا لعلکم ترحمون).

و وقتی قرآن خوانده می شود پس به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید شاید مورد رحمت (خداوند) قرار بگیرید.

(إن هذا اقرآن یهدی للتی هی أقوم). همانا این قرآن به راه راست هدایت می کند.

(ما أنزلنا علیک القرآن لتشفی). قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج بیفتی.

کارگاه ترجمه ی درس هفتم:

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

*کلماتی مانند « الذی » و« التی » هر گاه پس از اسم دارای « ال» بیایند به معنی «که» خواهند بود

مانند : ذهبت الی المسجد الذی قرب مدرستنا .

*دقت کنیم که « ما » با توجه به آن چه که تا کنون خوانده ایم گاهی حرف نفی است و گاه اسم استفهام و گاه موصول به کمک قرائن موجود در جمله باید هر یک را از دیگری تمییـز داد.

ترجمه ی متن زیر را بخوانیـد و اصطلاحات لازم را در آن انجام دهیـد:

نبی الرحمـه

إن یهودیا طلب دینـه من رسول الله(ص) ولکن النبی(ص) ما کان عنده ما یدفع دینـه! فقال للیهودی : الآن

ما عندی شی! فقـال الیهودی : فأنا لا أسمح بخروجک من المسجد! فتبسم النبی(ص)و قال : أجلس معک

و لا أخرج من المسجد! أصحاب النبـی(ص) الذین شاهدوا هـذا المنظر غضبـوا و هددوا الیهودی ! فنظـر رسول الله(ص) إلیهم وقال : ماذا تفعلون ؟! إن الله ما بعث رسوله للظلم علی الناس! سمـع الیهـودی کلام النبی(ص) و قال : أشهد إنک رسول الله و أنا ما فعلت العمـل ألذی عملته الا لإطمئنان نفسـی . فإنـی قرأت فی التوراه :...إن ألذی یخرج من مکـة (للنبوه) لیس غلیظا و لاظالما و لا... . فسلام علیک یا نبی الرحمه !

پیامبر رحمت

دو نفر (یک نفر) یهودی دین خود را از پیامبر(ص) خدا درخواست کرد.اما پیامبر(ص) چه چیزی(چیزی) نداشت تا با آن دین خود را ادا کند.بنابراین به مرد یهودی گفت : ألان چیزی ندارم. یهودی گفت:پس من اجازه ی خارج شدن از مسجد را به تو نمی دهم! پیامبر(ص)تبسمی کرد و گفت: با تو نشستم(می نشینم) و از مسجد خارج نشدم(نمی شوم) . یاران پیامبر(ص) کسانی(---) که این صحنه را مشاهده می کنند(مشاهده کردند) عصبانی شدند و مردیهودی را خواستند(---) تهدید کنند(کردند) رسول الله (ص) به آنها نگاه کرد و گفت: چه می کنید؟! هما نا خداوندی که(---) فرستاده اش را برای ستم بر مردم نفرستاد ! یهودی سخن پیامبر(ص) را شنید و گفت: شهادت می دهم که تو پیامبر خدایی و من کاری را کردم (که کردم) نبود مگر برای اطمینان یافتـن خـودم . چه در تورات خواند(خواندم) : همانا کسانی(کسی) که از مکه خارج می شوند (خارج می شود) (برای پیامبری) نه خشن است و نه ستمگر و نه...پس سلام بر تو ای پیامبر رحمت!

اضواء قرآنیه

الف:با توجه به معنی آیات جای خالی را از کلمات داده شده پر کنیـم:

(...یکنـزون الذهب و الفضه و لاینفقونها فی سبیـل الله فبشر هم بعذاب الیـم)

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

کسانی که طلا و نقره را می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند پس به آن ها عذاب دردناکی را بشارت بده !

الذی الذین التی

(یسبح له.............فی السماوات و الارض)

حمد و ثنا می گویند او را هر آن که در آسمان ها و زمین است

من التی الذی

ب : در کدام آیه هدایت گری قرآن مورد تاکید قرار گرفته است ؟!

(شهر رمضان الذی أنزل فیـه القرآن)

(إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم)

(و رتل القرآن ترتیـلا)

کارگاه ترجمه ی درس هشتم:

درزبان فارسی فعل معمولا در آخرجمله قرار می گیرد ولـی در عربی فعل معمولا ابتدای جمله می آید.

*درترجمه ی اسم هایی که دارای تنوین هستند گاهی«ی»(وحدت یا نکره) اضافه می کنیم: کتاب: کتابی

ترجمه ی متن زیر را بخوانید و اصلاحات لازم را در ان انجام دهید:

مهر البومه

تسکـن بومـه فـی خربه مـن خرابات البصـره . فقصـدت تـزویج ولـدها باحـدی بوما ت المـوصل .

فرفضت بومه الموصل و قالت:إن البصره بلده کبیره و معموره و ولدک لا یقدر دفع مهر بنتی و هو عشره بیوت خربه . فقالت بـومه البصره : نعم! هو الان لایقدر دفع هذا المهر ولکن اذا بقیت حکومه مولانا الحاکم«حفظه الله» لمده سنه فانا اضمن لک الف بیت خرب لمهر بنتک!

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

محبت جغد(مهر جغد)

زندگی می کندجغدی در خرابه ای از خرابه های بصره(جغدی در خرابه ای از خرابه های بصره زندگی می کند).پس خواست که پسرش را به ازدواج یکی از دختران موصل در اورد.جغد موصل

مخالفت کرد و گفت:همانا بصره سرزمین کوچک(بزرگ)و ابادی است

و تو نمی توانی(پسرت نمی تواند) مهر دختر مرا بپردازی(بپردازد).مهر دختر من ده خرابه(خانه خرابه) است.گفت:جغد بصره (جغد بصره گفت:) بله من(او) الان توانایی پرداخت این مهر را دارم(اما اگر حکومت سرور حاکم ما که«خداوند او را حفظ کند» برای دو سال(یک سال) دیگر باقی بماند من تضمین می کنم برای مهر دخترت هزار خانه ی خراب را!

اضواء قرانیه(ت)

الف:در آیات زیر سه کلمه از یک ریشه هستند آن ها رادر مربع های بنویسید وجاهای خالی را پر کنید:

1- (لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی )

صدقه های خویش را با منت گذاشتن وازار رساندن باطل نکنید.

2- (لهم اجر غیر ممنون ) . برای انها پاداشی بیمنت است.

3- (قد من الله علینا ) . خداوند بر ما منت نهاده است.

ب : کدام جمله بیانگر مفهوم ایه ی زیر است؟

(لا تجعل یدک مغوله(ت) الی عنقک و لا تبسطها کل البسط )

*الا بتعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق

*عدم الاسراف فی الانفاق . *عدم التحسر علی الدنیا .

*الابتعاد عن التکاسل

کارگاه ترجمه ی درس نهم:

*اسم پس از فعل همیشه فاعل نیست. فاعل گاهی درداخل فعل به صورت مستتر قرارمی گیرد.

*فعل گاهی در آغاز جمله به صورت مفرد می اید و حال آن که فاعل آن به صورت جمع است. دراین صورت فعل را به صیغه ی جمع ترجمه می کنیم: کتب الطلاب: دانش آموزان نوشتند.

*جایگاه مفعول معمولا پس از فاعل است. اما در همه جای جمله می تواند قرارگیرد. بدین جهت توجه به مفهوم عبارت راهگشای یافتن مفعول یک فعل است.

*ضمایر منفصل نصبی هرگاه در اغاز جمله به کار روند در ترجمه ی آن ها کلماتی از قبیل «تنها» «فقط» و... را اضافه می کنیم.

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

ترجمه ی متن زیر را بخوانید و اصلاحات لازم را انجام دهید:

طریق تعلیم العلم

سجن فرعون عالم الهندسه «اقلیدس». فی یوم من الایام قال فرعون: أقبلت کلا می؟ قال: لا... أنت تطلب شیئا مستحیلا! صرخ فرعون: لا...لا... علمنی الهندسه فی ثلاثه أیام فقط! أ فهمت؟! إبتسم إقلیدس وقال: یا فرعون! طریق الملوک محفوف بالازهار و طریق العلم محفوف بالمصاعب و المشکلات! سمع فرعون کلام إقلیدس وصرخ: إرجع الی السجن. بقی اقلیدس فی السجن و ما غیر نظرته. بعد أیام فتح السجان باب السجن فوجد اقلیدس میتا وبجانبه ورقه : «لیس اسلوب ملکی لتعلیم الهندسه »!

راه آموزش علم

عالم هندسه اقلیدس فرعون را زندانی کرد.(فرعون عالم هندسه اقلیدس رازندانی کرد . روزی از روزها فرعون گفت: آیا سخن مرا قبول می کنی؟ (قبول کردی؟) گفت: نه...تو چیز غیر ممکنی را می خواهی؟ فرعون فریاد رابلند کرد: (زد) نه...نه...فقط در سه روز به من هندسه یاد بده! آیا فهمیدی؟! اقلیدس لبخندی را زد(زد) وگفت: ای فرعون! راه پادشاه (پادشاهان) با گل ها پوشیده شده و راه علم با سختی ها ومشکلات! فرعون فریاد زد: (فرعون سخن اقلیدس راشنید وفریاد زد:) به زندان برو! (برگرد!). اقلیدس در زندان ماند و عقیده اش عوض شد(را عوض نکرد.) پس از چند روز زندان بان در زندان را کمی(--) باز کرد و اقلیدس رابیمار (مرده) یافت و در کنارش ورقه ی کاغذی بود: برای اموزش هندسه راه وروش ملوکانه وجود ندارد!

اضواء قرانیه

الف : در کدام آیه از مشتقات « غفر» به کار نرفته است؟

*1- (و استغفر الله إن الله کان غفورا رحیما) . و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده و مهربان است.

*2- ( وما الله بغافل عما تعملون) . وخدا از آنچه می کنید غافل نیست.

*3- (و انا دعوکم الی العزیز الغفار) . و من شما را به خدای توانای بی همتا و آمرزنده دعوت می کنم.

ب : پیام آیه ی شریفه ی «أ تامرون الناس بالبر و تنسون أنفسکم» کدام است؟

*لزوم نهی از منکر رانباید فراموش کرد. *انسان باید به علم خود عمل کند.

*باید امر به معروف کرد. *انسان باید خود نیکوکار باشد سپس دیگران را به کار نیک سفارش کند.

حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > تهیه و تنظیـم: خسرو بهمنی

کارگاه ترجمه درس دهم:

*در پایان جمله های اسمیه ی فاقد فعل از صیغه های مختلف فعل ربطی «است» استفاده می کنیم.

*خبر مفرد در صورتی که مثنی یا جمع باشد معمولا به صورت مفرد ترجمه می شود .

(المومنون صادقون فی حیاتهم : مومنان در زندگی خود راستگو هستند).

متن زیر رابخوانید و ترجمه کنید:

أ مـل المستقبل

الکفار غصبوا بلدا من البلاد الاسلامیه. الناس خائفون و الحکام مسلطون علی أنفس الشعب و اموالهم کان فی هذا البلد رجل صالح هو رفیق الاطفال و مصاحب الصبیان . بقی هذا الرجل علی ارتباطه بالاطفال و الصبیان زمنا طویلا. و بعد سنوات وقعت حادثه عجیبه . الناس شاهدوا ذلک الرجل مع جیش من اولئک الصبیان وهم یهجمون علی الاعداء و یهزمونهم . الناس سالوا عن سر عمله. قال:فکرت اولا فی الکبار فوجدت الیاس مسیطرا علیهم فبدات بالاطفال. فهم أمل المستقبل.

امیدآینده

.کافران سرزمینی از سرزمینهای اسلامی راغصب کردند. مردم بیمناک بودندو حاکمان بر جان ها ومالهای ملت مسلط بودند. در این سرزمین مرد شایسته ای بود او رفیق کودکان وهمنشین جوانان بود . این مرد مدتی طولانی ارتباطش را با کودکان و جوانان حفظ کرد. و بعد از چند سال حادثه ی عجیبی اتفاق افتاد. مردم آن مرد را با سپاهی از آن جوانان مشاهده کردند در حالی که بر دشمنان هجوم می بردند و آن ها را شکست می دادند. مردم از راز کارش سوال کردند.گفت: ابتدا به بزرگترها اندیشیدم پس دیدم نومیدی برآنها چیره شده است پس با کودکان شروع کردم پس ان ها امید اینده هستند!

اضواء قرانیه

الف: در آیات زیر کلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است.در کدام مربع توضیحات صحیح درباره ی آن ها داده شده است؟

1- (و ما الله یرید ظلما للعباد). و خداوند برای بندگان ظلمی نمی خواهد.

جامد مشتق

2- (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا).

اسم زمان . اسم مفعول . و هر کس به ستم کشته شود به ولی او تسلط داده ایم.

3- (و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا).

فعل ماضی . اسم تفضیل .

ستمکارتر از ان کس که بر خدا دروغ بست چه کسی است؟

ب: مفهوم صحیح آیات زیر کدام است؟!

(ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ).

خشک وتر باهم می سوزد.

هیچکس از خشم خدا در امان نیست.

هیچ چیز نزد خدا پوشیده نیست.

(کل نفس بما کسبت رهینه ).

نکوهش شرط بندی

مسولیت انسان نسبت به اعمالی که انجام می دهد.

جان انسان ها را نباید بازیچه قرار داد.

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام سایتتون عالیه ولی کمی واضح تر بنویسید
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:49 ق.ظ
امتیاز: 0 0
حاجی پس جواب آخرین اضوا القرآنیة کتاب یعنی درس 10 کو؟؟؟؟؟
نچ نچ نچ متاسفم
دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 08:44 ق.ظ
امتیاز: 1 0